Windows 10 Pro 1909 (19H2) B.18363.476 (Lite) x64 Nov 2019 torrent

Windows 10 Pro 1909 (19H2) B.18363.476 (Lite) x64 Nov 2019 torrent

Windows 10 Pro 1909 (19H2) B.18363.476 (Lite) x64 Nov 2019

Share Ratio Seeds 17 Peers 21

Clean torrent Windows 10 Pro 1909 (19H2) B.18363.476 (Lite) x64 Nov 2019

Windows 10 Pro 1909 (19H2) Build (Lite Edition) x64 – November 2019

General information:

Program version:

Code name: 19H2

Arc: 64-bit

Size: (ESD)

English

Note: advanced only!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02473003777